Välkommen till Östra Härjedalens BK

DAGORDNING

 

1. Årsmötet öppnas

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av ordförande att leda årsmötet

4. Val av sekreterare att föra årsmötesprotokoll

5. Val av två justerare – tillika rösträknare – att jämte mötesordförande justera protokollet

6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst

7. Fastställande av dagordning

8 a. Genomgång av verksamhetsberättelsen inklusive uppfyllnad av mål.

b. Genomgång av balans- och resultaträkning

c. Revisorernas berättelse

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om dispositioner.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Genomgång och beslut

a. mål

b. budget

c. medlemsavg för nästa år

d. motioner

12. Info om planerade aktiviteter

13. Val av styrelse samt suppleanter

14. Val av revisorer samt suppleanter

15. Firmatecknare

16. Val av valberedning

17. Val av ombud och kommittéer eller ge styrelsen uppdrag att utse dessa.

18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-17.

19. Övriga frågor till diskussion

20. Årsmötets avslutande