Välkommen till Östra Härjedalens BK

2021

Protokoll. Digitalt via datan.

Medlemsmöte 1 /6 2021

 • Mötet öppnas - Ordf Mats Falkeman hälsar alla välkommen och öppnar mötet.
 • Dagordning - Mats F läser igenom dagorningen.
 • Ekonomi - Ekonomin ser bra ut. Inget från Studiefrämjandet än för kurser. Lite pengar har kommit in via nya medlemmar och ett BPH i maj.
 • Kommande tävlingar - Spårhelg i juni, två BPH och hundutställning. Howavart SM 3-5/9 kommer att hållas i Sveg. Noseworktävling den 25 juli. Lydnad och Bruks kommer att komma under hösten. 
 • Städdag - Vi siktar på lördag 12 juni kl 13.00 - 13.30.
 • Övriga frågor - Måla entrén vid klubbstugan. Kolla av färg vad som finns innan det inhandlas något nytt. Är det någon som vet av någon som kan tänkas vara kommissarie eller bestyrelse på utställningen så hör av er till Elisabeth Einebrant via messenger eller mejl. Carin Ahlstedt kom med förfråga om mer BPH och finns det några som vill ha så ta kontakt med Hanna Einebrant.
 • Mats tackar för deltagande och avslutar mötet med att nästa medlemsmöte blir den 3/8.

---------------------------------------------------------------------------------------

Dagordning vid Östra Härjedalens Brukshundklubb Årsmöte 14/2 2021

Digitalt med medlemmar. Styrelsen sitter i klubbstugan.

 1. Årsmötets öppnande. 

Lokalklubbs ordförande Mats Falkeman hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Justering av röstlängd.

12 personer. Ingen protest.

3. Val av ordförande för mötet.

Valdes Annika Kjellberg.

4.Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.

Anmäldes att lokalklubbsstyrelsen utsett Elisabeth Einebrant till protokollförare under årsmötet.

5. Val av 2 justerare samt val av 2 rösträknare.

Årsmötet beslutade att utse Karin Landin och Cecilia Stenvall Bäckelin

6. Beslut om närvaro och yttranderätt.

Ingen utifrån

7. Fråga om mötet blivit utlyst enligt gällande regelverk.

Lokalklubbsstyrelsen anmälde att utlysning av årsmötet skett genom hemsidan och via lokalblubbens Facebook-sida.

 8. Fastställande av dagordningen.

Föredrogs lokalklubbsstyrelsens förslag till dagordning

9. Redovisning av föregående år

a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår

Verksamhetsberättelse gicks igenom av protokollföraren

b. lokalklubbsstyrelsens förslag avseende mål samt ekonomiska villkor för kommande år.

Lokalklubbens kassör redogjorde för budget 2020 som visade att klubben i stort sett gått +/- noll 2020 pga av covid-19 där i stort sett alla aktiviter inte kunnat genomföras för intäkter samt budget för 2021.

10. Fastställnade av balans- och resultaträkning.

Lokalklubbens kassör redogjorde för 2020‐års balans‐ och resultaträkning

Årsmötet beslutade att fastställa de presenterade balans‐ och resultaträkningarna per den 31 december 2020

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet beslutade enhälligt bevilja lokalklubbstyrelsen ansvarsfrihet för 2020

12. Beslut om rambudget.

Ja.

13. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

a. Ordförande i styrelsen (omval 1 år) Mats Falkeman

b. Vice ordförande i styrelsen (omval 2 år) Cecilia Stenvall Bäckelin

c. Sekreterare i styrelsen (kvarstår, tidigare vald 2020-2021) Elisabeth Einebrant

d. Kassör i styrelsen (nyval 2 år) Maria Ekelund

e. Ledamot i styrelsen (omval 2 år) Hanna Einebrant 

f. Ledamot i styrelsen (kvarstår, tidigare vald 2020-2021) Lena Persson

g. Ledamot i styrelsen (kvarstår, tidigare vald 2020-2021) Marie Löfqvist

h. Suppleant (omval 2 år) Hans Meyer

i. Suppleant (kvarstår, tidigare vald 2020-2021) Leif Bäckelin

Inga nya förslag inkom innan 15/12 2020

14. Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant enligt §9 

Revisor 1 omval 1 år. Stefan Tullnérs

Revisor 2 vakant

Revisorssuppleant omval 1år. Monica Svärd

15. Val av valberedning enligt § 10

a. Valberedningens sammankallande (1 år) Karin Landin

b. En ledamot (2 år) Carin Ahlstedt

c. En ledamot (2 år) vakant

16. Beslut om omedelbar justering av p. 13-15.

Ja

17. Övriga frågor: Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut.

Inga övriga frågor har inkommit.

18. Årsmötets avslutande.

Annika Kjellberg tackade alla som varit med och avslutade årsmötet.

 

 

 

2020

Protokoll

 Medlemsmöte 6 okt 2020

 • Mötet öppnas av ordf Mats Falkeman som hälsar alla välkommen.
 • Ekonomi - ekonomin ser bra ut.
 • Städdag - flyttar fram den till måndag den 12 okt kl 17:30.
 • Vad gäller anmälningsavgifter till BPH, MH eller tävling, så kommer anmälningsavgiften att vara bindande och anmälningsavgiften kommer endast att återbetalas vid om veterinärintyg (hund) eller läkarintyg (människa) kan uppvisas inom tre dagar. 
 • I år pga covid-19 så avstår klubben funktionärsmiddag men lägger den på framtiden och hoppas att det blir bättre nästa år, så kanske klubben kan ha den i början av nästa (2021) år.
 • Hasse Meyer och Leif Bäckelin fixar ut brädor detta år till nytt staket vid lydnadsplanen nästa år (2021).
 • Mats Falkeman kollar upp och fixar in den nya inbetalningen på SBK tävling. Marie Löfqvist skickar lösen till honom.
 • Liza Einebrant fixar att kolla upp domare till 2021 (den officiella) och 2022 (den inofficiella).
 • Cecilia Stenvall Bäckelin fixar att skicka in uppgifter till Studiefrämjandet när det gäller lördagspromenaderna.
 • Från och med söndag 11 okt kl: 13:00, så kör klubben träning på lydnadsplanen och hoppas att fler medlemmar vill dyka upp när det är ljusare. Vi håller på med träningen där till det kommer snö.
 • Måndagsträningen kommer att fortsätta även på måndagar tills snön kommer.
 • Sten kommer att läggas ut på parkeringen framför klubbstugan för att förhoppningsvis få slut på all sladdning av bilar.
 • Mötet avslutas.

 

Nästa möte är styrelsemöte 3 nov kl: 18:30

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Årsmöte 16 feb 2020

§1 Mötets öppnande

Lokalklubbs ordförande Mats Falkeman hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§2. Fastställande av röstlängden

Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 10 st. 

§3. Val av mötesordförande

Valdes Mats Falkeman.

§4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare

Anmäldes att lokalklubbsstyrelsen utsett Elisabeth Einebrant till protokollförare under årsmötet.

§5. Val av två justerare tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera protokollet

Årsmötet beslutade att utse Hans Meyer och Leif Bäckelin till justerare.

§6. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst

Lokalklubbsstyrelsen anmälde att utlysning av årsmötet skett genom hemsidan och via lokalblubbens Facebook-sida.

Årsmötet beslutade att förklara årsmötet stadgeenligt utlysts.

§7. Fastställande av dagordningen

Föredrogs lokalklubbsstyrelsens förslag till dagordning.  

§8. Genomgång av:

a. verksamhetsberättelse gicks igenom

b. Lokalklubbens kassör redogjorde för 2019‐års balans‐ och resultaträkning.

c. Revisorernas berättelse           

Revisionsberättelsen för 2019 föredrogs av lokalklubbens kassör.

§9. Fastställande av balans‐ och resultaträkning samt beslut om dispositioner

Årsmötet beslutade att fastställa de presenterade balans‐ och resultaträkningarna per den 31 december 2019.  

Årsmötet beslutade att enligt lokalklubbsstyrelsens förslag överföra årets underskott på -62 003,15:- balanseras i nytt resultat.

§10. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen

Årsmötet beslutade enhälligt bevilja lokalklubbstyrelsen ansvarsfrihet för 2019.

§11. Genomgång av och beslut om:

a) Mål/Verksamhetsplan 2019

Övergripande mål: ‐Att bibehålla utbudet av tävlingar‐och aktiviteter under året som tidigare år. Att arbeta för att få fler funktionärer till verksamheten.

b) Budget

Genomgång av 2020 års budget föredrogs av kassören. Årsmötet beslutade att presenterad budget godkändes

c) Medlemsavgifter 2020/2021

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften är oförändrad, 100 kr.

d) Motioner

Inga motioner förelåg.

§12. Information om planerade aktiviteter

Klubbaktiviteter 2020 finns på hemsidan, http://www.ohbk.hundpoolen.nu samt uppsatt i klubbstugan.

§13. Val av styrelse samt suppleanter

Ordförande omval 1år, Mats Falkeman

vice ordförande 1 år kvar, Cecilia Stenvall

kassör 1 år kvar, Karin Landin  

sekreterare omval 2 år, Elisabeth Einebrant

Ledamot 1 år kvar, Hanna Einebrant

Ledamot nyval 2 år, Lena Persson

Ledamot omval 2 år, Marie Löfqvist

suppleant nyval 1 år, Hans Meyer

suppleant nyval 2 år, Leif Bäckelin

§14. Val av revisorer  

Revisor omval 1 år, Stefan Tullnérs.  

Revisorssuppleant omval 1 år, Monica Svärd.

§15. Firmatecknare

Ordförande Mats Falkeman och kassör Karin Landin, tillsammans eller var för sig.

§16. Val av valberedning

Sammankallande 2 år, Vakant 

1 år kvar , Ingvar Hök

1 år kvar, vakant 

§17. Val av ombud och kommittéer eller ge styrelsen i uppdrag att utse dessa. Uppdrogs åt styrelsen att utse ombud och kommittéer vid behov.

§18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13‐17           

Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 13‐17 där punkt 16 bordläggs. Andra val är klara.

§19. Övriga frågor

Kurs i linförighet/gå fint i koppel efterfrågades.

§20. Mötets avslutande.

Efter prisutdelning, tackade mötesordförande Mats Falkeman, för förtroendet att fått leda årsmötet samt att vara ordförande för klubbens verksamhet ytterligare 1 år, och förklarade därefter årsmötet för avslutat.

Vid protokollet 

Elisabeth Einebrant 

---------------------------------------------------------------------------------------

Medlemsmöte 191203

Inget speciellt togs upp på detta möte som var årets sista möte utan alla hade en trevlig kväll med kaffe, glögg, pepparkakor och lussebullar samt julklapps"lotteri" och en massa trevligt prat.

Nästa möte är styrelsemöte den 2 jan 2020

---------------------------------------------------------------------------------------

Dagordning medlemsmöte 190806

Närvarande: 7

 • Mötet öppnas - Vice ordf Cecilia Stenvall Bäckelin hälsar alla välkommen.
 • Ekonomi - God
 • Hanna Einebrant berättar att Prova på dagen i rallylydnad för ungdomar var väldigt uppskattat.
 • Vi närvarande pratade om vem som gör vad inför kommande utställning. En del poster blev klara men det återstår en del tomma platser.

Mötet avslutas.

Nästa möte är styrelsemöte den 3 sept.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 Dagordning medlemsmöte ÖHBK 190604

Närvarande: 8 st

 • Möte öppnas - Ordf Mats F hälsar alla välkommen.
 • Föregående protokoll gås igenom.
 • Förslag på en prova på med rallylydnad - Marie L kollar datum.
 • Angående klubbstugan - se förra protokollet från medlemsmötet 190402.
 • Förfrågan om en spårdag - Marie L kollar upp ett datum även här.
 • Bordlagda ärenden - Häftapparat (lång) Karin L inhandlar en sådan.
 
Mötet avslutas.
Nästa möte är styrelsemöte den 6 augusti kl: 18.30

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Dagordning Medlemsmöte ÖHBK 190402

 

Närvarande: 7 st

 

 1. Mötets öppnande - Ordf Mats F hälsar alla välkommen.
 2. Föregående protokoll gås igenom.
 3. Ekonomi - Ekonomin är god. Driftbidrag sökt och 27 000:- beviljat
 4. Mats informerar om klubbstugan och vad som ska prioriteras på den: Tak över entren, måla om stugan, installera fiber, luftvärmepump
 5. Aktiviteter - Årets aktiviteter gås igenom och det finns önskemål om en prova på rallylydnad (Marie kollar på datum)
 6. Övrigt: Utställningsanmälan är nu öppen för anmälan. Önskemål om att hemsidan uppdateras med den nya bannern för medlemskap och det är på det sättet som man blir medlem nu.

 

Mötet avslutas.  Nästa möte är styrelsemöte tisdag den 7 maj 2019.

 

Vid pennan: Marie Löfqvist.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Årsmöte 17 feb 2019

§1 Mötets öppnande

Lokalklubbs vice ordförande Cecilia Stenvall Bäckelin hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§2. Fastställande av röstlängden

Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 10 st. 

§3. Val av mötesordförande

Valdes Ceclia Stenvall Bäckelin.

§4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare

Anmäldes att lokalklubbsstyrelsen utsett Elisabeth Einebrant till protokollförare under årsmötet.

§5. Val av två justerare tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera protokollet

Årsmötet beslutade att utse Marie Löfqvist och Karin Landin till justerare.

§6. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst

Lokalklubbsstyrelsen anmälde att utlysning av årsmötet skett genom hemsidan och via mailutskick.

Årsmötet beslutade att förklara årsmötet stadgeenligt utlysts.

§7. Fastställande av dagordningen

Föredrogs lokalklubbsstyrelsens förslag till dagordning.  

§8. Genomgång av:

a. verksamhetsberättelse gicks igenom

b. Vice ordförande redogjorde för 2018‐års balans‐ och resultaträkning.

c. Revisorernas berättelse           

Revisionsberättelsen för 2017 föredrogs av vice ordförande.

§9. Fastställande av balans‐ och resultaträkning samt beslut om dispositioner

Årsmötet beslutade att fastställa de presenterade balans‐ och resultaträkningarna per den 31 december 2018.  

Årsmötet beslutade att enligt lokalklubbsstyrelsens förslag överföra årets underskott på -641,30:- balanseras i nytt resultat.

§10. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen

Årsmötet beslutade enhälligt bevilja lokalklubbstyrelsen ansvarsfrihet för 2018.

§11. Genomgång av och beslut om:

a) Mål/Verksamhetsplan 2018

Övergripande mål: ‐Att bibehålla utbudet av tävlingar‐och aktiviteter under året som tidigare år. Att arbeta för att få fler funktionärer till verksamheten.

b) Budget

Genomgång av 2019 års budget föredrogs av vice ordförande. Årsmötet beslutade att presenterad budget godkändes

c) Medlemsavgifter 2019

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften är oförändrad, 100 kr.

d) Motioner

Inga motioner förelåg.

§12. Information om planerade aktiviteter

Klubbaktiviteter 2019 finns på hemsidan, http://www.ohbk.hundpoolen.nu samt uppsatt i klubbstugan.

§13. Val av styrelse samt suppleanter

Ordförande omval 1år, Mats Falkeman

vice ordförande omval 2 år, Cecilia Stenvall

kassör 2 år nyval, Karin Landin  

sekreterare 1 år kvar, Elisabeth Einebrant

Ledamot nyval 2 år, Hanna Einebrant

Ledamot 1 år kvar, Irene Kristoffersson

Ledamot 1 år kvar, Marie Löfqvist

suppleant nyval 2 år, My Jönsson

suppleant 1 år kvar, Lena Persson

§14. Val av revisorer  

Revisor omval 1 år, Stefan Tullnérs.  

Revisorssuppleant omval 1 år, Monica Svärd.

§15. Firmatecknare

Ordförande Mats Falkeman och kassör Karin Landin, tillsammans eller var för sig.

§16. Val av valberedning

Valdes Leif Bäckelin sk 2 år,

nyval 2 år , Ingvar Hök

1 år kvar, Maria Lundborg .

§17. Val av ombud och kommittéer eller ge styrelsen i uppdrag att utse dessa. Uppdrogs åt styrelsen att utse ombud och kommittéer vid behov.

§18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13‐17           

Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 13‐17.

§19. Övriga frågor

Att klubben ska bli mer förtydligande på hur man blir medlem.

§20. Mötets avslutande.

Efter prisutdelning, tackade mötesordförande Cecilia Stenvall Bäckelin, för förtroendet att fått leda årsmötet samt att vara vice ordförande för klubbens verksamhet ytterligare 2 år, och förklarade därefter årsmötet för avslutat.

Vid protokollet 

Elisabeth Einebrant

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Styrelsemöte 8 jan 2019

Närvarande: 7 st

 • Mötet öppnas och Mats hälsar alla välkommen.
 • Föregående protokoll gås igenom.

Ekonomi

 • Anette Lennartsson fixar underlag för bokslut för 2018.
 • Ekonomin är god.
 • Förslag på budget för 2019 visas och diskuteras.

Bordlagda ärenden

 • Liza Einebrant kollar upp nya tält. Cecilia Stenvall Bäckelin kollar upp ny kaffakokare.

Övrigt:

 • Styrelsen beslutar att höja allt fikapris med fem (5) kronor.
 • Marie Löfqvist startar en kurs för tävlingsintresserade i fotgående/linförighet med start söndag den 27 jan kl: 15.00

Mötet avslutas.

Nästa möte är Årsmöte, söndag den 17/2 -19

 

---------------------------------------------------------------------------------------

2018

Medlemsmöte 4 dec 2018

Närvarande: 9 st

Mötet öppnas.

 • Föregående protokoll gås igenom.

Ekonomi

 • Ekonomin är god.

Aktiviteter för 2019 

 • Förslag på lite olika aktviteter för 2019 kom upp. Några är fasta och årligen återkommande som:  Spårläger, tävlingar (bruks och tävlingslydnad), BPH och hundutställning. 
 • Nya förslag som kom upp var: Kurs i fotgående/linförighet, Temakväll om stretching m My Jönsson, Webbkurs med Kent Svartberg, Valpkurs och Viltspår.

Datum

 • för första styrelsemötet 2019 blev spikat till 8 januari 2019.
 • för Årsmötet blev spikat till söndag 17 februari 2019.

Övriga frågor:

Fråga om klubben ska byta in den gamla gräslipparen och köpa en ny.

 • Här fick Hasse Meyer i uppgift att kolla upp vad klubben kan få för den gamla och vad en kostar.

Sponsor till utställningen 2019.

 • Här fick Mats Falkeman i uppgift att börja leta. Får han nej så skickar han frågan vidare till en ny i styrelsen som får leta vidare.

Vi avslutar mötet med att ha julklappsutdelning med glögg och lussebullar/pepparkakor.

Mötet avslutas.

Nästa möte är styrelesemöte, tisdag den 8 januari 2019

---------------------------------------------------------------------------------------

 
Styrelsemöte 6 nov 2018 
Närvarande: Liza Einebrant, Cecilia Stenvall Bäckelin, Hanna Einebrant,  Marie Löfqvist och Mats Falkeman.

 

Mötet öppnas.

 •  Föregående protokoll gås igenom.

Bordlagda ärenden:

 • Kaffebryggare.
 • Lång häftapparat.
 • Tält - partytält och nya domartält.
 • Lista om allt som skall och måste göras inför/under och efter utställning.

Ekonomi:

 •  Ekonomin är god.

Arvoden:

 •  Styrelsen beslutar att arvode till kursledare höjs till 200:-/tillfälle + reseersättning.

Övrigt:

 • Leif Bäckelin har pratat med ang grävning för fiber och de skulle återkomma längre fram när de visste lite mer ang pris etc.
 • Cecilia Stenvall Bäckelin har ordnat med plogning och sandning för vintern, så det är klart.
 • Till medlemsmötet i december så köper alla med sig en julklapp för max 50:- så har vi julklappsutdelning.

Mötet avslutas.

Nästa möte är medlemsmöte den 4 dec.

---------------------------------------------------------------------------------------

Medlemsmöte 2 okt 2018

Närvarande: 7 st

Mötet öppnas

 • Cecilia S hälsar alla välkommen
 • Anne-Maj Graf inleder med att informera om vad ID-hund är, vad de gör, utbildningar osv.
 • Vi avslutar hennes information med fika innan hon åker.

Medlemsmötet börjar.

Ekonomi

 • Ekonomin är god.

Utvärdering av hundutställningen

 • Nytt förslag till nästa år är att spärra av nere vid klubbstugan så ingen kan parkera där och flytta upp P-vakterna närmare planen.
 • Alla måste vara på plats på utsatt tid!
 • Ny stor kaffekokare borde inhandlas, den gamla är och funkar sisådär.
 • Ha en cykel med korg vid utställningsplatsen om man måste hämta något i klubbstugan, så man slipper springa.
 • Lägga på en swishavgift på 2:- då varje swish kostar klubben en liten summa.
 • Katalogen gjordes på klubbens skrivare av Cecilia och Liza, vilket gick bra men tog tid. Klubben sparade in en utgift på ca 1.000:- på det men en lång häftapparat måste finnas då, vilket underlättar häftandet av katalogen.
 • De gamla partytälten är kastade och nya måste inhandlas. Priser måste jämföras innan.

Klubbstugan

 • Framsidans vägg samt en gaveln är fixade av Hasse M, Leif B och Mats F, som alla har gjort ett kanonjobb! Kvar att göra är nya broar och tak på dessa men det blir till våren 2019.

Funktionärsmiddagen 1 dec

 • Mats F får en lista på alla som hjälpt till under året och skickar ut mail till dem med en inbjudan samt sista anmälningsdatum. Svar tas även emot av Mats F.
 • Sista anmälningsdag är måndag 19 nov!
 • Liza har pratat med Karin Gudmundsson (Vildmarkscenter, Sveg) och hon fixar maten till funktionärsmiddagen.

Övrigt

 • Ett möte med klubbens utbildade utställningsarrangörer kommer att hållas under vintern 2018/19. Liza kollar ut ett datum framöver.
 • Klubbens kickbike kommer från och med våren 2019 att stå i klubbstugan för den som vill låna den över en dag. Den lånas endast ut till klubbmedlemmar!!

Mötet avslutas.

Nästa möte är styrelsemöte tisdag 6 nov.

---------------------------------------------------------------------------------------

Styrelsemöte 3 sept 2018

Närvarnade: 6 st

Mötet öppnas.

 • Mats hälsar alla välkommen.
 • Föregående protokoll gås igenom.

Ekonomi

 • Ekonomin är god.

Kurser

 • Ida Svärd ska hålla en valpkurs med start 18 sept. Eventuellt blir det en till längre fram.

Övrigt.

 • Liza fixar en domarlista på officiella domare till Mats F.
 • Anticimex - Var dit och tittade samt hade ut medel mot myror under/i huset.
 • Renovering av klubbstuga - Liza frågar Hasse M om vilken dag och tid.
 • På nästa möte kommer Anne-Maj Graf och håller info om ID-hund.
 • Städdag blir 14 okt kl 13.00. Liza lägger ut på klubbens FB-sida.
 • Liza hör med Karin på Vildmarkscentra om mat till funktionärsmiddagen den 1 dec.
 • På årets hundutställning så beslutas det att senarelägga den inofficiella delen med en timme pga färre hundar i den ringen.
 • Utställningskatalog - vem gör och var.
 • Fiber till klubbstugan - Leif Bäckelin får prata med någon som har grävare om pris. Beslut tas efter det.

Mötet avslutas.

Nästa möte är medlemsmöte tisdag den 2 okt.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Medlemsmöte 7 aug 2018

Närvarande: 9st

Mötet öppnas.

 • Mats F hälsar alla välkommen.
 • Föregående protokoll godkänns samt gås igenom.

Höstens kurser.

 • Ida Svärd ska starta en valpkurs till hösten.

Ekonomi

 • Ekonomin är god.

Övrigt:

 • Önskan om en whitebord till klubben godkänns. Ida Svärd inhandlar en sådan.
 • Påminnelse om att fixa en officiell domare till 2019. Mats Falkeman tar på sig att göra det igen.
 • Funktionärer i stort sett klara på alla olika poster inför hundutställningen.
 • Mats F fixar en ny och uppdaterad medlemslista till sekreteraren.
 • Renoveringen av klubbstugans yttervägg - Mats F ringer till Anticimex samt försäkringsbolaget. 
 • Tävlingsledare lydnad behövs - Ida Svärd och Liza Einebrant kommer att gå om det blir någon sådan utbildning.

Mötet avslutas.

Nästa medlemsmöte 2 okt

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Medlemsmöte 5 juni 2018

Närvarande: 7 st

Mötet öppnas.

 • Mats F hälsar alla välkommen.
 • Föregående protokoll godkänns samt gås igenom.

Mats F har anmält Doris E till tävlingssekreterarutbildning

Mats F väntar fortfarande på svar från Malin W angående valpkurs.

Ekonomi:

 • Ekonomin är god

Övrigt:

 • Mats F inväntar svar från ett par personer angående installation av fiber till klubbstugan, så det är på G.
 • Renovering av vissa delar på klubbstugans yttre har påbörjats.
 • Mats F fixar affischer till Hundens dag som ska sättas upp på allmänhetens anslagstavlor. Mats kommer att lägga dem i klubbsstugan, så det är bara att hämta där för uppsättning.

Nästa möte (medlemsmöte) är den 7 augusti.

Mötet avslutas.

---------------------------------------------------------------------------------------

Styrelsemöte 1 maj 2018

Närvarande: Hanna, Cecilia, Mats, Irene och Liza

Mötet öppnas 

 • Mats hälsar alla välkommen.
 • Föregående protokoll godkänns.

Ekonomi

 • Ekonomin är god. Cecilia meddelar att klubben fått svar från Skatteverket att klubben slipper deklarationera till och med 2021.

Övrigt

 • Hundens Dag - Liza informerar lite mer om hur upplägget kommer att se ut samt att det fortfarande fattas några personer som behövs på hundfiskedammen samt försäljning av fika. Liza ska även göra en preliminär skiss över hur upplägget kommer att se ut.
 • Styrelsen godkänner inköp av "golvmattor" som inhandlas av Liza och Marie.
 • Klubben har fått en förfrågan från kommunen om att hålla sommalovsaktiviteter under perioden 18 juni - 22 augusti. Styrelsen bordlägger frågan till medlemsmötet den 5 juni.
 • Mats kollar med SBK angående tävlingsssekreterarkurs - när och var.
 • Städdag blir det den 16 maj kl 17.00 - 19.00
 • Vad gäller det administrativa inför tävling och vem som vill ta på sig det så ska vi prova lösa det så fort som möjligt.
 • Kurser - Mats har haft kontakt med Malin W och han inväntar svar från henne.
 • Mats informerar om GDPR som ersätter PUL från och med den 25 maj 2018.
 • Styrelsen beslutar att klubben ska ansöka om hundutställning lördag 19 sept 2020.

Mötet avslutas.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Medlemsmöte 3 april 2018

Närvarande: 6 st

Mötet öppnas

 • Mats Falkeman hälsar alla välkommen och öppnar mötet.

Bidrag

 • Mats informerar om att bidrag för renovering av klubbstuga är sökta, så nu är det bara att invänta svar och se om klubben får något bidrag.

Kurser

 • Angående kurser så är inga kurser klara för våren, så vi återkommer med info om det. Vi måste även ta fram kursutbud. Mats Falkeman hör med Bodil Åslund Rösth om att hålla en valpkurs.

Ekonomi

 • Ekonomin är bra.

Hundens Dag

 • Vi pratade om vad som ska vara med på Hundens dag och flera poster med vem gör vad är fyllda men det återstår några som inte är klara.
 • Det bestämdes att Liza Einebrant ska ta fram en affich till Hundens Dag och Mats Falkeman ska skriva ut dem.

Årets tävlingar

 • Information om kommande tävlingar finns på klubbens hemsida. 

Övrigt

 • Det bestämdes att klubbens ska höra om det finns någon/några som vill utbilda sig till tävlingssekreterare och att Liza Einebrant ska skicka ut mejl till klubbmedlemmarna.

Mötet avslutas. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Styrelsemöte 6 mars 2018

Närvarande: Hanna Einebrant, Irene Kristoffersson, Cecilia Stenvall Bäckelin, Mats Falkeman, Liza Einebrant, Anette Lennartsson.

Mötet öppnas 
 • Ordförande Mats F öppnar mötet och hälsar alla välkommen.
Ekonomi 
 • Ekonomin är god.
Kommitteér - Styrelsen utser följande: 
 • Utställning - Samma som förut men lägger till My Jönsson och Irene Kristoffersson.
 • Tävling - Ej klart ännu.
 • MH - Liza Einebrant avgår i MH kommitteén. Bodil Åslund Rösth står kvar som ansvarig.
 • BPH - Samma som förut.
 • UHP - utgår ur kommitteérna.
 • Agility - Vakant.
 • Kök - Anette Lennartsson, Doris Eliasson, Monica Svärd, Lena Persson.

Kurser 2018 

 • Mats kontaktar Bodil Å-R och Irene Kristoffersson kontakar Jeanette Nordqvist angående om att hålla kurser.
 • Cecilia S Bäckelin kontaktar Karin Landin om att hålla fördrag om Hundvård.
 • Liza Einbrant kollar med Linda Bergström om att hålla kurs i drag.
 • Mats F kollar även upp angående instruktörer via SBK.

Övrigt:

Golvmatta 

 • Liza kollar upp priser på någon form av golvmatta att lägga på golvet till kommande vinter och återkommer till styrelsen om pris. 

Bidrag 

 • Bygdemedel är sökt och Mats F och Leif B kollar upp om det finns fler medel att söka för upprustning av klubbstugan.
 • Styrelsen beslutar Karin Landins önskan om att få flytta sin mottagning tillbaka där hon var förut.
 • Städlista - Cecilia slutar som "hustomte" så nu är det aktuellt med städlista igen.

Mötet avslutas.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Årsmöte 11 feb 2018

§1. Mötets öppnande

Lokalklubbsordförande Mats Falkeman hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.    

§2. Fastställande av röstlängden

Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 10 st.  

§3. Val av mötesordförande

Valdes Mats Falkeman.  

§4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare

Anmäldes att lokalklubbsstyrelsen utsett Elisabeth Einebrant till protokollförare under årsmötet.

§5. Val av två justerare tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera protokollet

Årsmötet beslutade att utse Cecilia Stenvall Bäckelin och Anette Lennartsson till justerare.

§6. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst

Lokalklubbsstyrelsen anmälde att utlysning av årsmötet skett genom hemsidan och via mailutskick

Årsmötet beslutade att förklara årsmötet stadgeenligt utlysts.

§7. Fastställande av dagordningen

Föredrogs lokalklubbsstyrelsens förslag till dagordning.  

§8. Genomgång av:

a. verksamhetsberättelse gicks igenom

b. Kassör redogjorde för 2017‐års balans‐ och resultaträkning         

c. Revisorernas berättelse           

Revisionsberättelsen för 2017 föredrogs av kassör.

§9. Fastställande av balans‐ och resultaträkning samt beslut om dispositioner

Årsmötet beslutade att fastställa de presenterade balans‐ och resultaträkningarna per den 31 december 2017.  

Årsmötet beslutade att enligt lokalklubbsstyrelsens förslag överföra det   balanserade resultatet på + 66.196,94 kr i ny räkning.

§10. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen

Årsmötet beslutade enhälligt bevilja lokalklubbstyrelsen ansvarsfrihet för 2017.

§11. Genomgång av och beslut om:

a) Mål/Verksamhetsplan 2018

Övergripande mål: ‐Att bibehålla utbudet av tävlingar‐och aktiviteter under året som tidigare år. Att arbeta för att få fler funktionärer till verksamheten.

b) Budget

Genomgång av 2018 års budget föredrogs av ordförande. Årsmötet beslutade att presenterad budget godkändes

c) Medlemsavgifter 2018

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften är oförändrad, 100 kr.

d) Motioner

Inga motioner förelåg.

§12. Information om planerade aktiviteter

Klubbaktiviteter 2018 finns på hemsidan, http://www.ohbk.hundpoolen.nu samt uppsatt i klubbstugan.

§13. Val av styrelse samt suppleanter

Ordförande omval 1år, Mats Falkeman

vice ordförande 1 år kvar, Cecilia Stenvall

kassör 1 år kvar, Anette Lennartsson  

sekreterare 2 år omval, Elisabeth Einebrant

Ledamot 1 år kvar, Madeleine Bohlin

Ledamot omval 2 år, Irene Kristoffersson

Ledamot omval 2 år, Marie Löfqvist

suppleant omval 2 år, Hanna Einebrant

suppleant omval 2 år, Lena Persson

§14. Val av revisorer  

Revisor omval 1 år, Stefan Tullnérs.  

Revisorssuppleant omval 1 år, Monica Svärd.

§15. Firmatecknare

Ordförande Mats Falkeman, 601013‐0174 och kassör Annette Lennartsson, 670516‐8224, tillsammans eller var för sig.

§16. Val av valberedning

Valdes Leif Bäckelin sk 1 år,

nyval 2 år My Jönsson,

nyval 2 år Maria Lundborg .

§17. Val av ombud och kommittéer eller ge styrelsen i uppdrag att utse dessa. Uppdrogs åt styrelsen att utse ombud och kommittéer vid behov.

§18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13‐17           

Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 13‐17.

§19. Övriga frågor

Inga övriga frågor hanterades.

§20. Mötets avslutande.

Efter prisutdelning, tackade mötesordförande Mats Falkeman, för förtroendet att leda klubbens verksamhet ytterligare 1 år, och förklarade därefter årsmötet för avslutat.

Vid protokollet 

Elisabeth Einebrant

---------------------------------------------------------------------------------------

2017

Medlemsmöte 5 dec 2017

Närvarande: 8 st

 • Mötet öppnas och ordf Mats hälsar alla välkommen.
 • Ekonomi - ekonomin är bra.
 • Det har inkommit önskemål om mer spår/spårdagar/spårhelger.
 • Klubbstugan är bokad för uthyrning 17-19 augusti 2018 av Jämtland/Härjedalens veteranmotorcykelklubb.
 • Mats tar på sig att fixa officiell domare till utställningen 2019.
 • Mats fixar en länk till kalender som webbmaster (Liza) sätter in på hemsidan där alla kan gå in och skriva om evenemang, bokning av stuga etc.
 • My Jönsson anmäler sig till att gå utbildning för utställning (om inte anmälningstiden gått ut).
 • Mötet avslutas med glögg, pepparkakor, lussebullar och julklappsbyten.
 • Nästa möte är styrelsemöte 9 januari 2018.

---------------------------------------------------------------------------------------

Styrelsemöte 31 okt 2017

Närvarande: Cecilia Stenvall Bäckelin, Irene Kristoffersson, Mats Falkeman, Liza Einebrant, Marie Löfqvist, Anette Lennartsson.

 • Mötet öppnas. Mats hälsar alla välkommen.
 • Ekonomi - ekonomin är bra.
 • Mats har kollat angående om att dra in fiber till klubbstugan och det är en väntetid på 6-9 månader hos Trafikverket. Det behövs tillstånd från dem då det måste grävas upp vid landsvägen för att kunna koppla fibret.
 • Ang kökskommitteé - Doris och Anette tar på sig ansvaret och kommer att dela på det men i hjälp med andra då det är tävlingar etc.
 • Vi måste hjälpas åt att få in mer personer i kommitteérna.
 • Mats kollar upp vad man får via MG Event ang anmälningar etc vid utställning.
 • Styrelsen beslutar att om det finns två stycken som vill utbilda sig till CUA (certifierad utställningsarrangör) så skickar klubben dem på utbildning.
 • Liza lägger ut om ovanstående punkt på Facebook. Liza lägger även ut och söker om att klubben behöver minst en till person som vill ta på sig att hantera anmälningar, PM osv vid tävlingar.
 • SBK fyller 100 år 2018 och alla ordförande i klubbarn är inbjudan. Styrelsen beslutar att skicka ordförande på detta 2018.
 • ÖHBK fyller 40 år 2018 och mycket på mötet i januari skall ägnas åt att planera detta.
 • Liza hör med Sebastian Lindström om vad man kan beställa för mat till funktionärsmiddagen den 2 dec.
 • Nästa möte som är medlemsmöte flyttas till tisdag den 5 dec. Då bjuder vi på glögg, pepparkakor och lussebullar. Och alla som kommer skall ha med sig en hundig sak för max 50:- så har vi julklappsbytekväll.
 • Nästa styrelsemöte är tisdag 9 jan 2018.
 • Mötet avslutas.

---------------------------------------------------------------------------------------

Styrelsemöte 5 sept 2017

Närvarande: Mats Falkeman, Liza Einebrant, Irene Kristoffersson, Marie Löfqvist, Cecilia Stenvall-Bäckelin.

 • Mötet öppnas och Mats hälsar välkommen.
 • Cecilia Stenvall Bäckelin blir "hustomte" åt klubben, måndagar och onsdagar. Det går genom Samhall, så det är ingen kostnad för klubben.
 • Förfrågan om sponsring av ett blivande utegym på Sveg beslutades och godkändes att bidra med 5.000:-
 • Det beslutades att klubben kommer att höja hyran för uthyrning per natt/person till 200:- för icke medlemmar fr.o.m 1 jan 2018.
 • Ekonomi - Ekonomin ser god ut.
 • Mötet avslutas.
 • Nästa möte är 31 okt. (styrelsemöte)

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Medlemsmöte 1 aug 2017

 Närvarande: 8 st

 • Mötets öppnande - Mats F (ordf) hälsar alla välkommen.
 • Val av justerare – Utsågs My Jönsson
 • Godkännande av dagordning – Ja
 • Genomgång av föregående protokoll – Ordförande går igenom föregående protokoll.
 • Ekonomi – Ekonomin är god. Nuvarande kassör Karin Landin säger upp sitt uppdrag som ÖHBK’s kassör på grund av flytt till Jungskile. Ny kassör, Anette Lennartsson (670516-8224) valdes till ny kassör direkt på mötet.
 • Klubbens ansökan om bygdemedel fick avslag från kommunen.
 • Angående den kommande hundutställning så pratades det och bestämdes om vem/vilka som kunde ställa upp och hjälpa till på olika poster.
 • Brandvarnare – Det bestämdes att det ska köpas in två brandvarnare, två brandsläckare samt brandfiltar.

Övriga frågor:

 • Mats Falkeman sätter in information om uthyrning av klubbstugan på Visit Sveg, som annonserar efter boende till 2018 års VM för polarhundar i Sveg.
 • Marie Löfqvist informerar om datum för 2018 års tävlingar i klubbens regi. 1 maj – Lydnadstävling (startkl /klass1), 27 maj brukstävling spår (appell/lägre klass), 30 sept brukstävling spår (appell/högre klass).
 • Marie Löfqvist meddelar att det startar en kurs den 22 aug -17. En valp och slyngelkurs.
 • Det bestämdes att Mats F kontaktar Amanda Wikner ang om att hålla privata kurser på klubbens planer, då SBK har bestämt att man måste vara medlem i en brukshundklubb för att vara på en klubbs planer.
 • Mötet avslutas.
 • Nästa möte är 29 sept (styrelsemöte)

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Medlemsmöte 6 juni 2017

Närvarande: 6 st

 • Mötet öppnas - Mats hälsar alla välkommen.
 • Föregående protokoll gås igenom.
 • Ekonomi - Ekonomin är bra.

Övriga frågor:

 • Postbox - Klubbens postbox är uppsagd - ny klubbadress blir: ÖHBK c/o Cecilia Stenvall Bäckelin, Härjedalsgatan 48. 84233 SVEG.
 • Hundutställning - Hur ska klubben göra angående hundutställning i framtiden?
 • Klubben kollar av ett datum och bjuder in Robine Guldbrandsson som driver företaget Vuaja (hundartiklar),  så hon får komma och visa sina saker för alla som vill se.
 • Nästa möte (medlemsmöte) är 1/8 -17
 • Mötet avslutas - Mats, ordf tackar alla som kom.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Styrelsemöte 2 maj 2017

Närvarande: Cecilia Stenvall Bäckelin, Hanna Einebrant, Mats Falkeman, Karin Landin, Liza Einebrant.

 • Mötet öppnas - Mats hälsar alla välkommen.
 • Vi pratar om att ha vissa styrelsmöten via telefon. Mats kollar upp med SBK om olika program.
 • Årets budget fastställs.
 • Ekonomin är bra.
 • Mats har kollat med Fyrfasen angående sponsring men det blev ingen i år. Ska kolla upp angående föreningselabonemang.
 • Vi pratar om att fixa enklare bänkar att ställa ut mellan grusvägen och parkeringen så man kan sitta och titta när det är tävlingar. Alla funderar ut någon modell till nästa möte.
 • Hasse köper in en uppsamlare till gräsklipparen (som beslutades på mötet den 30 sept 2016) när han kommer till ett Biltema.
 • Vi beslutar att det inte blir någon Hundens Dag den 3 juni då tiden blir allt för knapp för att fixa allt utan vi lägger ner den energin på att fixa Hundens Dag nästa år istället då klubben fyller 40 år samt att vi ska börja planera den tidigt på året.
 • Det blir ett BPH v. 28 - den 15-16 juli.
 • Karin Landin meddelar att ansökan om bygdemedel är inskickat.
 • Mötet avslutas.
 • Nästa möte (medlemsmöte) är tisdagen den 6 juni kl: 18.30

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Medlemsmöte 4 april 2017

Närvarande: 8 st

 • Mötet öppnas.
 • Ekonomi: Driftbidragen har inkommit. Ansökan om bygdemedel ska skickas in före sista april.
 • Budget 2017: Beslutar om den på nästa styrelsemöte den 2 maj.
 • Genomgång av aktiviteter 2017: Det ser bra ut.
 • Planerade kurser 2017: Återkommer med det senare, då klubbens planer är täckta med snö än.
 • Medlemsaktiviteter: Städdag 23 april. Medlemsöte 6 juni.

Övriga frågor:

 • Angående anmälningsformulär till hundutställningen: Klubben kör vidare på det vi har nu (så länge Liza och Hanna vill hålla på)
 • Ersättning till kursledare/figuranter: Ersättning till kursledare blir 100:-/ggr + resersättning. Vad gäller figuranter så funderar vi vidare på det till nästa styrelsemöte 2 maj.
 • Uppdatering för tävlingsledare: Marie Löfqvist kommer att åka på den till Ånge.
 • Hundens dag 3 juni: Allmänt prat samt att en del ideér kom upp som t.ex Tipspromenad, Fiskdamm för hundar, Rasparad, Visa något moment rån BPH, Ha personal som allmänheten kan ställa frågot till om t.ex spår, sök, utställning, tjänstehund osv.

Mötet avslutas.

Nästa möte är styrelsemöte den 2 maj.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Styrelsemöte 28 feb 2017

Närvarande: Lena Persson, Marie Löfqvist, Irene Kristoffersson, Mats Falkeman, Karin Landin.

 • Mötets öppnande - Mats hälsar alla välkommen.
 • Godkännande av dagordningen - Ja
 • Valav justerare -  Lena Persson och Marie Löfqvist

Bordlagda ärenden:  

 • kommitteér ska ses över till nästa möte om vilka som ska vara kvar eller tas bort. Hur vi ska synlighetsgöra klubben mer och på så sätt öka medlemsantalet.

Information och Rapporter:

 • Ekonomi - inkomna budgetar från utställnings- och tävlingskommitteén fastställs. Övriga kommitteér måste göra en budget och läman in.

Övriga frågor:

 • Liza mejlar SKK's org.utveckling till alla i styrelsen som ska läsa den och lämna synpunkter till Mats Falkeman.
 • Angående medlemsförfrågan om nya agilityhinder - om vi hittar någon som är intresserad av att hålla i den verksamheten (t.ex att hålla kurser osv) så kommer nya agilityhinder att inhandlas.
 • Tjänsteehundskommitteén blir vilande tills vidare och viltspårkommitteén tas bort.
 • Liza mejlar årsmöteshandlingarna till MND
 • Telefonmöten - Marie Löfqvist kollar upp vad som går att använda.
 • Klubben kommer att köpa in nytt material till tävling, då det har kommit nya regler from 1 jan 2017
 • Kurser - återkommer angående detta närmare våren.
 • Verksamhetsmål - att tas upp till diskussion på nästa möte hur vi ska synlighetsgöra klubben mera. 

Nästa möte: 4 april

Mötets avslutning

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 Årsmöte 12 feb 2017

DAGORDNING

Röstlängd: Mats Falkeman, Irene Kristoffersson, Marie Löfqvist, Hanna Einebrant, Monica Svärd, Anette Lennartsson, Elisabeth Einebrant, Bodil åslund Rösth, Karin Landin, Cecilia Stenvall Bäckelin, My Jönsson, Leif Bäckelin.

1.Årsmötet öppnas. Karin Landin öppnar årsmötet.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Val av ordförande att leda årsmötet.Sittande, Karin Landin.
4. Val av sekreterare att föra årsmötesprotokoll. Elisabeth Einebrant.
5. Val av två justerare-tillika rösträknare-att jämte mötesordförande justera protokollet. Bodil Åslund Rösth och Cecilia Stenvall Bäckelin.
6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. Ja.
7. Fastställande av dagordning. Bodil Å-R ska informera om RUS-mötet. 
8. a. Genomgång av verksamhetsberättelsen inklusive uppfyllnad av mål. Karin L går igenom verksamhetsberättelsen.
b. Genomgång av balans- och resultaträkning.
c. Revisorernas berättelse.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om dispositioner. Årets resultat förs över till ny räkning.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Ja.
11. Genomgång och beslut
a. mål - att synlighetsgöra klubben mer och genom det öka medlemsantalet.
b. budget - varje kommitteé kommer in med en till nästa styrelsemöte.
c. medlemsavgift för nästa år (2018)- oförändrad.
d. motioner - inga motioner har inkommit.
12. Info om planerade aktiviteter. Några datum ändrades till nya datum.
13. Val av styrelse samt suppleanter 2017:
Ordf: Mats Falkeman (nyval)
Vice ordf: Cecilia Stenvall Bäckelin (omval)
Sekreterare: Elisabeth Einebrant (fyllnadsval)
Kassör: Karin Landin (nyval)
Ledamot: Irene Kristoffersson 
Ledamot: Madeleine Bohlin (nyval)
Ledamot: Marie Löfqvist
Suppleant: Hanna Einebrant
Suppleant: Lena Persson (nyval)
14. Val av revisor samt suppleanter 2017:
Revisor 1: Stefan Tullnérs (omval)
Revisor 2: Monica Svärd (nyval)
Suppleanter: vakant
15. Firmatecknare. Ordförande Mats Falkeman samt kassör Karin Landin.
16. Val av valberedning 2017:
Leif Bäckelin (sammankallande)
Monica Svärd
My Jönsson
17. Val av ombud och kommitteér eller ge styrelsen uppdrag att utse dessa. Ja.
18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-17. Ja
19. Övriga frågor till diskussion. Det beslutades att ha telefonmöten på styrelsemöten för de som inte bor i Sveg.
Det beslutades att klubben ska söka bygdemedel för renovering av klubbstugan.
Bodil Å-R informerar om vad som sades på mötet med RUS och om de nya reglerna som gäller from 2017 för MH/MT. Karin Landin informerar om offerten som inkommit från Sunnanå Bygg & Fastighetsservice.
20. Årsmötets avslutande. Karin Landin avslutar årsmötet och vi medlemmar avtackar Karin Landin med en blomma för hennes tid som ordförande.
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Styrelsemöte 10 jan 2017

Närvarande: Marie Löfqvist, Madde Bohlin, Cecilia Stenvall Bäckelin, Karin Landin, Liza Einebrant.

 • Mötet öppnas och Karin hälsar alla välkommen.
 • Föregående mötesprotokoll gås igenom.
 • Sunnanå Bygg & Fastighetsservice har blivit tillfrågad angående upprustning/renovering av klubbstugan och skall komma in med en offert så fort som möjligt.
 • Liza har pratat med J-Å Andersson angående utbildning av tävlingsledare inom bruks. J-Å skulle ta kontakt med distriktet för att höra om det är möjligt.
 • V:a Härjedalens BK vill ha mer samarbete med vår klubb och det är något som vi ska prova att få till.
 • Ekonomi: Ekonomin är god.
 • Karin har pratat med SVEDAB angående bokföringen och de tar hand om bokföringen även 2017.
 • Vi pratade om hur klubben ska få in fler medlemmar och gärna yngre där ideérna var flera.
 • Mötet avslutas.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Medlemsmöte 29 nov 2016

Närvarande: 6 st

 • Mötet öppnas.
 • Föregående protokoll gås igenom.
 • Ekonomi: Ekonomin är god.
 • Om offert inkommer i tid (före slutet på januari 2017) så ansöker klubben om bygdemedel för renovering av klubbstugan utvändigt. Leif  Bäckelin kollar upp angående offerter.
 • Datum för för fasta aktiviteter bestäms.
 • Datum för MH och BPH kommer när de ansvariga bestämt datum.
 • Cecilia Bäckelin mailar Bodil Åslund Rösth angående datum för MH.
 • Anette Lennartsson och Liza Einebrant går utbildning för att bli tävlingsledare för brukset.
 • Liza Einebrant tar kontakt med John-Åke Andersson för att höra om han är villig att ha utbildning ang tävl.ledare i brukset.
 • Kurs "Att lyckas på tävling" kommer att startas i januari 2017.
 • Vi pratar om hur klubben ska få in fler medlemmar, både unga och gamla och bestämmer att klubben ska arrangera Hundens dag. 
 • Preliminärt datum för Hundens dag blir 3 juni 2017.
 • Mötet avslutas.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Medlemsmöte 4 okt 2016

Närvarande: 6 st. 

 • Ordförande Karin Landin hälsar alla välkommen och öppnar mötet.
 • Föregående protokoll gås igenom.
 • Karin tar ny kontakt med SBK då hon inte fått något svar än angående utbildning av figuranter till MH + A-figurant.
 • Rallylydnadskurs kommer att startas då tävling/brukslydnadskursen är avslutat. Rallylydn.kursen kommer att bli på torsdagar.
 • Det gick inte att beställa från Claes Ohlsson och då säsongen för gräsklippning går mot sitt slut beslutas det att uppsamlare köps in till våren i stället av någon som har ärende på denna affär.
 • Ekonomi: Ekonomin är bra och stabil.
 • Genomgång från förra årets utvärdering av hundutställning.
 • Utvärdering och summering av årets hundutställning. Och det mesta förblir som förra året. 
 • Årets utställning gick med plus.
 • Klubben har fått en förfrågan från några kennlar (Lapphund) om att arrangera BPH + olika aktiviteter till våren och Karin Landin tar kontakt med dem för mer info om vad de vill ha samt förslag på några helger, maj - juni.
 • Det blir förmodligen 3 st uppfödar MH:n 2017.
 • Vi pratar om funktionärsmiddagen den 12 nov och det beslutas att den kommer att ske i klubbstugan och att klubben beställer Exotisk planka från ICA.
 • Sista anmälningsdag för funktionärsmiddagen är den 4 nov.
 • Mejl-lista kommer att skickas ut så alla kan hjälpa till att skriva dit namn på de som hjälpt till under 2016.
 • Klubben beslutar att ansöka om officiell utställning den 21 september 2019.
 • Det blir höstfixardag lördag den 29 okt. Samling kl 10.00 på klubben. 
 • Klubben bjuder på grillad korv m bröd och dricka.
 • Mötet avslutas.
 

---------------------------------------------------------------------------------------

Styrelsemöte 30 sept 2016

Närvarande: Karin Landin, Liza Einebrant, Lena Persson, Hanna Einebrant, Cecilia Stenvall Bäckelin.

 • Karin hälsar alla välkommen och öppnar mötet.
 • Till justerare utses Lena Persson.
 • Ekonomi: Ekonomin är bra.
 • Föregående protokoll gås igenom.
 • BPH kommer att dra in bra med pengar vid nästa tillfälle.
 • Klubben ska anordna utbildning av BPH figgar. My Jönsson är tillfrågad.
 • Klubben ska skicka de som vill och anses lämpliga av klubben/organisationen på utbildning till figuranter inom MH + A-figge för de som ej har den delen när lämpligt kurstillfälle dyker upp.
 • Karin tar kontakt med SBK angående föregående punkt.
 • Höstens kurser - Marie Löfqvist har startat en Tävlingslydnadskurs. I oktober startar en rallylydnadskurs och senare i vinter blir det en "Lyckas på tävling" kurs.
 • Valpkurs - Många intresserade. Karin pratar med Bodil Jonsson.
 • Nya remmar + knivar är inköpta till gräsklipparen.
 • Kommunen har numer hand om renhållningen.
 • Klubben beställer en uppsamlare till gräsklipparen.
 • Nytt utställningstält är inköpt, då tältpinnarna till ett av de gamla tälten är trasiga.
 • Liza pratar med Göthe Hammarström SIK om katalogen. 50-55 st ska beställas.
 • Lena Persson pratar med Monica Svärd om inhandlingen av mat till hundutställningen.
 • Fredag den 16 sept träffas alla som kan på klubben för att ställa i ordning inför utställningen - tält, cafeteria osv.
 • Samling Lördag den 17 sept kl 06.30 på klubben för de som ska hjälpa till under dagen.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Medlemsmöte 2 aug 2016
 
Närvarande: 7 st
 
 • Mötet öppnas och ordförande hälsar alla välkommen.
 • Cecilia Stenvall Bäckelin utses till justerare.
 • Genomgång av föregående protokoll.
 • Ekomin: Ekonomin är bra.
 • BPH och spårlägret har dragit in bra med pengar. Så vi hoppas att det fortsätter så.
 • Karin L har pratat med Svedab som tycker att det är bättre att lämna in för bokföring efter sommaren, då det är så lugnt på våren.
 • Nästa BPH som var planerat nu i augusti flyttas till den 4:e september.
 • Det bestämdes att datum som redan är bestämda för MH och BPH ska ligga fasta och inte hålla på och flyttas. Endast sjukdom för de som ska hålla i dem är giltigt.
 • Det kommer att bli ett spårläger till 2017, helgen före midsommar.
 • Det beslutades att klubben köper in en uppsamlare till gräsklipparen. Madde Bohlin kollar upp den som kom på förslag på Biltema.
 • Det informerades att Kommunen kommer inte att ställa upp för föreningar när det gäller att hjälpa till med att trycka upp kataloger, diplom och annat i pappersväg.
 • Vi pratade om kommande utställning. Hanna skickar ut personliga inbjudningar till förra årets utställare. Vi pratade om funktionärer på de olika posterna som behövs på utställningen.
 • Marie Löfqvist kommer att starta en tävlingslydnadskurs under hösten. Datum kommer att sättas ut så fort hon bestämt vilka dagar/datum.
 • En rallylydnadskurs är inplanerad under kommande vinter.
 • Det bestämdes att protokoll från klubbens möten skall sättas in på klubbens hemsida under en egen flik. Liza E fixar det.
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

 Medlemsmöte ÖHBK 7 juni 2016

Närvarande: 8 st.

 • Karin hälsar alla välkommen.
 • Ekonomi: Ekonomin ser bra ut. Karin kommer med ett förslag att vi lämnar in till Svedab det som ska bokföras var 6:e månad.
 • Kronofogden har delgivit Magnus Eriksson, som dock ej har skrivit på papperet.
 • Vi diskuterade om och runt hundutställningen i höst.
 • Klubbstugan: Ny frys är inköpt och på plats.
 • Pratade om det som är kvar på fixarlistan och de som kan och vill träffas på Lördag 11 juni kl 13.00 för att fixa och måla. Sen tar vi en extra dag i augusti och fixar resten. Datum om det kommer.
 • Vi pratade om BPH på söndag och att det är kul att det är fullbokat. vi pratade även om hur man ska få fram att fler gör BPH och hur man ska nå t.ex jaktfolk + uppfödare för jakthundar. Flera förslag var på tapeten.
 • Nathalie Ekholm slutar som ledamot då de flyttar till Uppsala.
 • Madde Bohlin tar Nathalies plats som ledamot.
 • Madde Bohlin slutar som suppleant och Lena Persson tar hennes plats som suppleant.
 • Monica Swärd blir köksansvarig och ansvarar att det finns matvaror när det behövs. Samt ser till att det finns någon som är köket när det behövs. 
 • Mötet avslutas.
 • Nästa möte är 2 augusti.

 

Vid pennan: Liza Einebrant

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail